• ประกาศจากงานบัญชี 3 มิติ

 •   Monzilla Firefox Version 50 หรือต่ำกว่า
 •   คู่มือการใช้งานและพิมพ์ใบขอซื้อขอจ้าง
 •   คู่มือการรับเงินและสั่งจ่าย
 •   ระบบการเงินรับ จะยกเลิกขาบัญชีเงินสดด้านเครดิต หากส่วนงานที่ต้องการใช้เครดิตเงินสดในการทำที่เกี่ยวกับการรับคืนเงินทดรองหมุนเวียนให้ใช้ขั้นตอนการสั่งจ่ายในระบบการเงินรับ โดยขอเพิ่มธนาคารสั่งจ่ายโดยใช้แบบฟอร์ม "ธนาคารสั่งจ่าย"
 •   คู่มือการกันเงินเหลื่อมปีในระบบบัญชี 3 มิติ เวอร์ชั่น R12- การกรอกเงินกันเหลื่อมปี
 •   คู่มือการกันเงินเหลื่อมปีในระบบบัญชี 3 มิติ เวอร์ชั่น R12- การแก้ไขเงินกันเหลื่อมปี
 •   คู่มือการกันเงินเหลื่อมปีในระบบบัญชี 3 มิติ เวอร์ชั่น R12- การอนุมัติเงินกันเหลื่อมปีแหล่งเงิน 03,04
 •   ระบบ E-ticket Support สำหรับแจ้งปัญหาต่างๆ ให้กับกองคลัง
 •   ติดตั้ง Oracle R12 ตามขั้นตอนของคู่มือ
 •   แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ
 •   การ check program และการเข้าใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ใหม่
 •   คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
 •   โปรแกรม TeamViewer และคู่มือ
 •   ไฟล์ Excel สำหรับคำนวณภาษีในระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง R12
 •   คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ
 •   ปัญหา menu ขึ้น undefined ใน IE 10
 •   คู่มือการพิมพ์เช็ค และการตั้งค่าหน้ากระดาษ
 •   แบบฟอร์มขอตั้งค่า ธนาคารสั่งจ่าย(AR
 • วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

  MARITIME-CMU

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
  by Information Technology Service Center

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
  เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th