Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน

บรรยากาศกิจกรรมการอบรม โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เรื่อง “แนวทางการจัดการ การควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ และมาตรฐานของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์” จัดโดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาครณ ห้องธนภาคิน โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

2019-05-03