Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

บรรยากาศกิจกรรมการอบรม โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 เรื่อง “เคล็ดไม่ลับการขอ อย.และ มผช.” จัดโดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

2019-05-27