Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5

โครงการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5 เรื่อง “เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์” จัดโดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

2019-06-28