Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – มอ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ดวงจิต รีสอร์ท ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวิทยาเขตหนองคาย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดกิจกรรมและร่วมกันลงนามในพิธีลงนาม MOU 3 สถาบัน

2019-10-07