Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้วจังหวัดสมุทรสงคราม – ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากะพง”

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดี และคณาจารย์ ได้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลากะพง โดยมีการทำปลากะพงแดดเดียวสมุนไพรและคุกกี้ปลากะพง แก่กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้วจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มฯ เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2019-10-11