Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน”

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้รับทุน” เพื่อให้ความรู้ให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ให้ทราบถึงเทคนิคการเขียนโครงการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ระวียัน จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชั้น2 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2019-10-11


วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870-708-9 แฟกซ์ : 034-870-710  E-mail:maritime@cmu.ac.th