Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

การออกแบบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่โดยแนวคิดเชิงองค์รวมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่โดยแนวคิดเชิงองค์รวมและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น” โดยมี ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ข้าราชการ) ชำนาญการสังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบทิศทางและแนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจากความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของวิทยาลัยฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ล. ญาศินี จักรพันธุ์ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

2019-12-27


วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870-708-9 แฟกซ์ : 034-870-710  E-mail:maritime@cmu.ac.th