Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

วันสถาปนา

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลได้จัดโครงการ “สวัสดีปีใหม่ Maritime cmu สานสัมพันธ์ 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และคณาจารย์ เกิดความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ได้มีโอกาสผ่อนคลายปัญหาต่างๆ และมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษา รักบ้านเกิด รักท้องถิ่นล้านนาอันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกันทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตได้การสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์กร ให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของไทย อนุรักษ์และเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังปฏิบัติสืบต่อไป และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้หน่วยงานอื่นได้รู้จักทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมทำบัญตักบาตร ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม จากนั้นจะเป็นการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อให้เกิดความสามัคคี การจับสลากของขวัญ และมีกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน

2020-01-10


วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870-708-9 แฟกซ์ : 034-870-710  E-mail:maritime@cmu.ac.th