Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

โครงการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยนานาชาติและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1-201 อาคาร 1 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยนานาชาติและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” เพื่อเป็นนแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติให้กับคณาจารย์ของทางวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และเทคนิค และการเขียนบทความวิจัย ให้สามารถเขียนอย่างถูกขั้นตอน และถูกต้องตามหลักวิชาการ และตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ยังเป็นการพัฒนาบุคลากร คณาจารย์ ให้มีความรู้ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไปในอนาคตอีกด้วย

2020-02-13