Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

กิจกรรมอบรมและหารือแนวทางการเปิดหลักสูตร ในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education หลักสูตรระยะสั้น และการสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และแนวทางการเปิดหลักสูตรในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต Lifelong Education หลักสูตรระยะสั้น และการสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรพันธุ์ใหม่และหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

2020-02-28