มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ (Ex-MBA) ตามความต้องการของท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่เง็กเน้ย และครอบครัวศิริชัยเอกวัฒน์ มอบที่ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ 4/10 ตารางวา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นหลังแรก โดยมีพิธีเปิดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ อัตรากำลัง รวมทั้งการพัฒนาทางกายภาพห้องปฏิบัติการพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆ และด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น

     ต่อมาในปี 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแนวทางการพัฒนาศูนย์การศึกษาสมุทรสาคร ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ และผู้จัดการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สมุทรสาคร" จังหวัดสมุทรสาคร  ร่วมเป็นกรรมการ และมี ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการดังกล่าวทำหน้าที่กำกับและสนับสนุนการดำเนินการด้านต่างๆ และส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     ในเวลาต่อมาเพื่อให้การพัฒนาของศูนย์มีความต่อเนื่องสามารถดำเนินการได้ด้วยความยั่งยืน ปี 2559 มหาวิทยาลัยจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ วิทยาลัยการจัดการและการศึกษาทางทะเล จังหวัดสมุทรสาคร” โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ซึ่งคณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันเห็นว่าเพื่อให้การบริหารของศูนย์การศึกษา “สมุทรสาคร” เกิดสัมฤทธิผลตามยุทธศาสตร์และแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้มีการพัฒนาเป็น “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร” โดยประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข ได้นำเสนอความพร้อมของการจัดตั้งวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

     ต่อมาได้รับการอนุมัติจัดตั้งส่วนงาน “วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล” ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 และมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 จากนั้นมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

 


เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

 

 

 

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th