เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการจัดการทางทะเล ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาคอินโดแปซิฟิค สามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อการพึ่งพาตนเองได้


1. จัดการเรียนการสอนทุกระดับตามศักยภาพของส่วนงานหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความพร้อมไปดำเนินการจัดการศึกษาในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสมุทรสาคร
2. บริหารจัดการด้วยความคล่องตัวที่พึ่งพาตนเองได้และสนองตอบความต้องการทางวิชาการของผู้มีส่วนร่วมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกลมกลืนและเหมาะสม
3. สร้างองค์ความรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางทางทะเลด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอินโดแปซิฟิค
4. เป็นแหล่งความรู้และฐานทางวิชาการเฉพาะทางของสถาบันการศึกษาอื่นทั้งในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมและชุมชน

 

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th