วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล แบ่งส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 4) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล แบ่งหน่วยงานดังนี้
     1.) สำนักงานวิทยาลัย
     2.) สำนักวิชาการศึกษาและการจัดการทางทะเล
     3.) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

 

 

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th