Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

ประวัติความเป็นมาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Maritime CMU) ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นส่วนงานภายใต้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2560 และ มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 25 เมษายน 2560

Maritime CMU ได้รับการยกระดับจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณแม่เง็กเน้ย และครอบครัวศิริชัยเอกวัฒน์ มอบที่ดินในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 ไร่ 4/10 ตารางวา

Maritime CMU ประกอบด้วย 3 ส่วนงาน ได้แก่ สำนักงานวิทยาลัยฯ สำนักวิชาการศึกษาและการจัดการทางทะเล และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โดยมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองของความต้องการของพื้นที่

 

หลักสูตรและบริการ

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งเน้นการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถเก็บสะสมรวมรวมเพื่อศึกษาต่อแบบบัณฑิตศึกษาได้ (Credit bank) โดยมีหลักสูตรตามแผนดังนี้

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ (หลักสูตรสหสาขาวิชา) : เป็นหลักสูตรที่บริหารจัดการโดยบัณฑิตวิทยาลัย โดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลเป็นผู้รับผิดชอบในแขนงวิชาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ


วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870-708-9 แฟกซ์ : 034-870-710  E-mail:maritime@cmu.ac.th