logo-top-1

Our Masters Degree Courses

View More
logo-top-2

Lifelong Learning Education

View More
logo-top-3

Academic Service & Research

View More

Vision

เป็นสถาบันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

Technology and Interdisciplinary Management

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร

Food Innovation and Bioindustry

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร

1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation
December 11, 2020


Venue: Avani Riverside Hotel, Bangkok, Thailand

Send us as message for inquiries.

ข่าวประชาสัมพันธ์

04
Apr 2019
ร่วมกันลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ร่วมกันลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

          เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าของ สกว. ที่ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สกว. ในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

          โดยมีสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ดำเนินการสนับสนุนข้อมูล และนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายระบบ และความร่วมมือกันขนส่งสินค้า ผลงานวิจัยชิ้นนี้มิได้เพียงทำให้ระบบโลจิสติกส์ในเขตเมืองมีประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถลดจำนวนรถในการขนส่ง ส่งผลให้เกิดการลดมลพิษในเขตเมือง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

          พร้อมการรับฟังเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบทบาทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอนาคต”
โดย
     • รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  ผู้อำนวยการวิจัยฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
     • คุณชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
     • คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
     • คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย
     • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย  หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


18
Nov 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ?
img-Y12164907

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 และ E500020 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เพศชาย/หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3. สถานภาพ โสด/สมรส
4. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
6. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
8. สามารถมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้

ข. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500019)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางมนุษยศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการพูด สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
3. หากมีผลทดสอบการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ CMU-eTEGS(Score)/ CU-tep หรือผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ทำงานด้านประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาได้
5. ทำงานร่วมกับหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในการให้การต้อนรับและประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาอาคันตุกะได้ค. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500020)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบกราฟิก ดิจิทัลอาร์ต มัลติมีเดียดีไซน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ/ยืมเงินและหักล้างเงินยืมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้
3. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสถิติข้อมูล การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สามารถทำงานด้านสารสนเทศและการออกแบบงานกราฟิกดีไซต์ และแฟ้มสะสมงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ง. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>หน่วยงาน=>งานบุคคล โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๙/๗๖ หมู่ที่ ๑ ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗40๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 (เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๘๗๐๗๐๘-๙
จ. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
(ออกไม่เกิน 1 เดือน)
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
7. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบสำคัญการสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน 1 ฉบับ
10. หลักฐานคะแนนการผ่านทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนสอบไม่เกิน ๒ ปี
(นับถึงวันปิดการรับสมัคร) (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน ๑ ฉบับ

ฉ. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุกคนจากเอกสารการสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาลัย และทางเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
http://maritime.cmu.ac.th/
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ตามกำหนดการในข้อ ช. กำหนดการสอบต่าง ๆ )
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณษความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับ

ช. กำหนดการสอบต่าง ๆ ดังนี้
1. สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖2

เวลา รายการ สถานที่สอบ
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเลขที่ E500019 (พนักงานปฏิบัติงานด้านนักวิชาการศึกษา)
08.30 - 08.45 น. 1. การประเมินความพร้อม ด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-204 อาคาร 1 (สอบปฎิบัติ)
08.45 - 09.50 น. 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office และการเขียนหนังสือราชการ
10.00 - 10.30 น. 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ห้องประชุม 1-301
(สอบปรนัย และอัตนัย)
10.30 - 11.00 น. 4. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11.00 - 11.30 น. 5. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเลขที่ E500020 (พนักงานปฎิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ)
08.30 - 08.45 น. 1. การประเมินความพร้อม ด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-204 อาคาร 1 (สอบปฎิบัติ)
08.45 - 09.50 น. 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Office และการเขียนหนังสือราชการ
10.00 - 10.30 น. 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ห้องประชุม 1-301
(สอบปรนัย และอัตนัย)
10.30 - 11.00 น. 4. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
11.00 - 11.30 น. 5. ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุม 1-201
อาคาร 1 (สอบสัมภาษณ์)ซ. ประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาลัย และเว็บไซตวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
http://maritime.cmu.ac.th/

ฌ. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดตามลำดับ และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


30
Jan 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
chauffeur-NO 3

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ S4500003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,970.- บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
5. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-870-708-930
Jan 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
scientist-NO 2

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E๕๐๐๐๑7 อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๖๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานสังกัด วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วโปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๓
๒. ไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการ เกษียณก่อนกำหนด)
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลา แสะสถานที่สมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๙/๗๖ หมู่ที่ ๑ ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗40๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๘๗๐๗๐๘-๙


30
Jan 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
teacher (No. 6, 2 positions)

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E500009 และ E500015 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว


ข. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500009, E500015)
1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และ/หรือด้านวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพาณิชย์นาวี หรือโลจิสติกส์ หรือโซ่อุปทาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ตามแนบประกาศนี้

ง. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25622 เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-870-780-9


Latest News

Education news all over the world.

maritime.cmu.web@gmail.com
February 17, 2020

FAB 2020

maritime.cmu.web@gmail.com
January 10, 2020

วันสถาปนา

“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”

Peter Packer

Front-end Developer
peter
“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”

Manuel

Designer
manuel
“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”

John Doe

Art director
john-doe
“ You don't need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”

Elsie

Copyrighter
elsie
“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress - the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

Anthony

CEO at Thimpress
anthony
“ Education WP is a special build for an effective education & Learning Management System site. Education WP is the next generation & one of the best education WordPress themes which contains all the strength of eLearning WP and comes with better UI/UX. ”

Susan Jackson

WordPress Developer
jackson