logo-top-1

Our Masters Degree Courses

View More
logo-top-2

Lifelong Learning Education

View More
logo-top-3

Academic Service & Research

View More

Vision

เป็นสถาบันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

Technology and Interdisciplinary Management

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร

Food Innovation and Bioindustry

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร

1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation
December 11, 2020


Venue: Avani Riverside Hotel, Bangkok, Thailand

Send us as message for inquiries.

News

27
Aug 2020
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานด้วยระบบลีน

             เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานด้วยระบบลีน (Lean) ณ สวนไทรโยครีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานด้วยระบบลีน (Lean) และเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงการปรับตัวการทำงานในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากวศ.สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการแบบลีน (LEAN Master) มาเป็นวิทยากรในโครงการ ทั้งนี้บุคลากรได้ทดลองดำเนินการจัดทำระบบการทำงานของตนเองและปรับปรุงตามระบบลีน และวิทยาลัยฯ จะมีการติดตามผลการดำเนินงานของบุคลากรต่อไป

27
Aug 2020
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่
                 เมื่อวันที่ 18 และ 22 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และสวนไทรโยครีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ เพื่อทบทวนความคืบหน้า (Progress report) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ในปีที่ผ่านมา และเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ.2563
04
Apr 2019
ร่วมกันลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          ร่วมกันลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขนส่ง และการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า

          เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้าของ สกว. ที่ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สกว. ในการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

          โดยมีสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ดำเนินการสนับสนุนข้อมูล และนำผลวิจัยไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายระบบ และความร่วมมือกันขนส่งสินค้า ผลงานวิจัยชิ้นนี้มิได้เพียงทำให้ระบบโลจิสติกส์ในเขตเมืองมีประสิทธิภาพ แต่ยังสามารถลดจำนวนรถในการขนส่ง ส่งผลให้เกิดการลดมลพิษในเขตเมือง พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

          พร้อมการรับฟังเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการจัดการระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และบทบาทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอนาคต”
โดย
     • รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์  ผู้อำนวยการวิจัยฯ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
     • คุณชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
     • คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด
     • คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย
     • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย  หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


18
Nov 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ?
img-Y12164907

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 และ E500020 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. เพศชาย/หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
3. สถานภาพ โสด/สมรส
4. หากมีประสบการณ์ทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
6. มีความรู้ความสามารถใช้ชุดโปรแกรม Microsoft office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
7. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
8. สามารถมาปฏิบัติงานที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ได้

ข. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500019)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางมนุษยศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการพูด สื่อสาร อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้ดี
3. หากมีผลทดสอบการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL/ IELTS/ TOEIC/ CMU-eTEGS(Score)/ CU-tep หรือผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. ทำงานด้านประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาได้
5. ทำงานร่วมกับหน่วยวิเทศสัมพันธ์ในการให้การต้อนรับและประสานงานกับคณาจารย์และนักศึกษาอาคันตุกะได้ค. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500020)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบกราฟิก ดิจิทัลอาร์ต มัลติมีเดียดีไซน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ/ยืมเงินและหักล้างเงินยืมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้
3. ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสถิติข้อมูล การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สามารถทำงานด้านสารสนเทศและการออกแบบงานกราฟิกดีไซต์ และแฟ้มสะสมงานด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ง. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>หน่วยงาน=>งานบุคคล โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๙/๗๖ หมู่ที่ ๑ ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗40๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 (เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๘๗๐๗๐๘-๙
จ. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
1. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำตัวประชาชนต้นฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
(ออกไม่เกิน 1 เดือน)
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
7. เอกสารรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ฉบับ
8. ใบสำคัญการสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) จำนวน 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน 1 ฉบับ
10. หลักฐานคะแนนการผ่านทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษที่มีผลคะแนนสอบไม่เกิน ๒ ปี
(นับถึงวันปิดการรับสมัคร) (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) จำนวน ๑ ฉบับ

ฉ. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครทุกคนจากเอกสารการสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พร้อมแจ้งกำหนดการและวิธีการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานวิทยาลัย และทางเว็บไซต์วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
http://maritime.cmu.ac.th/
1. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ตามกำหนดการในข้อ ช. กำหนดการสอบต่าง ๆ )
2. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณษความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับ

ช. กำหนดการสอบต่าง ๆ ดังนี้
1. สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖2

เวลา รายการ สถานที่สอบ
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเลขที่ E500019 (พนักงานปฏิบัติงานด้านนักวิชาการศึกษา)
08.30 - 08.45 น. 1. การประเมินความพร้อม ด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-204 อาคาร 1 (สอบปฎิบัติ)
08.45 - 09.50 น. 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office และการเขียนหนังสือราชการ
10.00 - 10.30 น. 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ห้องประชุม 1-301
(สอบปรนัย และอัตนัย)
10.30 - 11.00 น. 4. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
11.00 - 11.30 น. 5. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเลขที่ E500020 (พนักงานปฎิบัติงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ)
08.30 - 08.45 น. 1. การประเมินความพร้อม ด้านจิตที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ห้องคอมพิวเตอร์ 1-204 อาคาร 1 (สอบปฎิบัติ)
08.45 - 09.50 น. 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมMicrosoft Office และการเขียนหนังสือราชการ
10.00 - 10.30 น. 3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ ห้องประชุม 1-301
(สอบปรนัย และอัตนัย)
10.30 - 11.00 น. 4. ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
11.00 - 11.30 น. 5. ความรู้เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ห้องประชุม 1-201
อาคาร 1 (สอบสัมภาษณ์)ซ. ประกาศผลการคัดเลือก
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานวิทยาลัย และเว็บไซตวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
http://maritime.cmu.ac.th/

ฌ. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบสัมภาษณ์สูงสุดตามลำดับ และมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


30
Jan 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
chauffeur-NO 3

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) ตำแหน่งเลขที่ S4500003 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,470.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,970.- บาท จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้
5. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักงานวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://maritime.cmu.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 034-870-708-930
Jan 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
scientist-NO 2

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ E๕๐๐๐๑7 อัตราเงินเดือน ๑๗,๐๖๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานสังกัด วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วโปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๔๔๓
๒. ไม่เป็นผู้พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการ เกษียณก่อนกำหนด)
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีชีวภาพ/จุลชีววิทยา/เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
ข. วัน เวลา แสะสถานที่สมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ๑๑๙/๗๖ หมู่ที่ ๑ ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ๗40๐๐ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2 เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๓๔-๘๗๐๗๐๘-๙


30
Jan 2019
ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
teacher (No. 6, 2 positions)

ด้วยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E500009 และ E500015 อัตราเงินเดือน 37,000 บาท จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต : เกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว


ข. คุณสมบัติเฉพาะ (ตำแหน่งเลขที่ E500009, E500015)
1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และ/หรือด้านวิจัย และ/หรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพาณิชย์นาวี หรือโลจิสติกส์ หรือโซ่อุปทาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตาม ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 ตามแนบประกาศนี้

ง. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย หรือ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://maritime.cmu.ac.th/ =>แบบฟอร์มต่างๆ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและ เวลาราชการ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้ที่สมัครทางไปรษณีย์คณะกรรมการฯ จะรับพิจารณาเฉพาะจดหมายที่ส่งมาถึงภายในวันวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25622 เวลาราชการเท่านั้น) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-870-780-9


Video