Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ


 

ชื่อหลักสูตร
      ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ
      ชื่อภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Food Innovation and Bioindustry
ชื่อปริญญา
      ชื่อภาษาไทย         :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ)
      ชื่อภาษาอังกฤษ     : Master of Science (Food Innovation and Bioindustry)

ค่าใช้จ่ายต่อเทอม
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก 1) ภาคปกติ            28,000 บาท
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ            28,000 บาท
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคพิเศษ           35,000 บาท


แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ก.กระบวนวิชาเรียน -ไม่มี-
ข.ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ก.กระบวนวิชาเรียน
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ
     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่มี

หมายเหตุ นักศึกษาสามารถลงเรียนวิชาอื่นของบัณฑิตศึกษาภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

               2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง
กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จำเป็นสำหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ข.   ปริญญานิพนธ์                                                                          12       หน่วยกิต

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
          หลักสูตร แบบ 1 (แผน  ก แบบ ก1)

 1. 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 1. 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  3.00 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       1)หนังสือรับรองจากหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานหรืออาจารย์ในสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาว่ามีพื้นฐานความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
       2) มีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานต่อเนื่องในสาขาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี
 2. 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 3. 4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ

          หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)

 1. 1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
 1. 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า  2.50 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
       1) หนังสือรับรองจากหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรืออาจารย์ในสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ว่ามีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ หรือ
       2) มีประสบการณ์การวิจัยหรือทำงานต่อเนื่องในสาขาวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 ปี
 2. 3. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ

 

 

วิธีการคัดเลือก • สอบสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ทำงาน ทักษะภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) ทักษะทางวิชาการ และบุคลิกภาพทั่วไป
• ผู้สมัครเตรียมหัวข้อวิจัย หรือโครงร่างวิจัยอย่างย่อ เพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์

 

ปฏิทินการศึกษา
รับสมัคร : 2 - 25 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 26 มิถุนายน 2563
สอบสัมภาษณ์ : 27 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 30 มิถุนายน 2563
รายงานตัว : 29 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 : 8 กรกฎาคม 2563

 

เอกสารประกอบการสมัคร (Admission Document)
1. รูปถ่ายทางการหน้าตรง (*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500K **ชุดสุภาพไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) (ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *สำหรับนักศึกษาไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้าน *สำหรับนักศึกษาไทย
5. สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) *สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)(ถ้ามี)
*** หมายเหตุ: เอกสารข้อ 2- 6 ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารและต้องเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB

 


วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : 034-870-708-9 แฟกซ์ : 034-870-710  E-mail:maritime@cmu.ac.th