Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

ทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา ในวันที่25 เมษายน 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธี วังเตือย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี

26/04/2562