สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหารือร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนา Food Innopolis ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาตราจารย์ นพ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และผู้บริหารวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย ผศ.ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ คณบดี ผศ.ดร.สุธี วังเตือย และดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดี ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง รอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และคุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาครผู้บริหาร เพื่อพัฒนา Food Innopolis ณ จังหวัดสมุทรสาคร และเชื่อมโยงสู่การผลิตสารสกัดคุณภาพสูงในจังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th