การเดินทางไปหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน Maritime ณ Republic of Korea, Taiwan R.O.C. และ Hong Kong SAR.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยฯ และ อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปพบผู้บริหารและคณาจารย์เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของ 6 ส่วนงานใน 5 มหาวิทยาลัย ณ Republic of Korea, Taiwan R.O.C. และ Hong Kong SAR. ซึ่งเป็นสถาบันมีชื่อเสียงและมีการดำเนินการในหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
โดยกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้

วันที่ 11 กันยายน 2560 เข้าพบอธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Department of Marine Food Science and Technology และ Department of International Commerce and Area Studies มหาวิทยาลัย Gangneung-Wonju National University, Republic of Korea
วันที่ 12 กันยายน 2560 เข้าพบผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Department of International Logistics, Collage of Business and Economics มหาวิทยาลัย Chun-Ang University, Republic of Korea
วันที่ 13 กันยายน 2560 เข้าพบผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Department of Shipping and Transportation Management มหาวิทยาลัย National Kaohsiung Marine University, Taiwan ROC.
วันที่ 14 กันยายน 2560 เข้าพบผู้บริหาร และคณาจารย์จาก College of Maritime Science and Management มหาวิทยาลัย National Taiwan Ocean University, Taiwan ROC.
วันที่ 15 กันยายน 2560 เข้าพบผู้บริหาร และคณาจารย์จาก Department of Logistics and Maritime Studies และ School of Hotel and Tourism Management มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR.

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th