เกี่ยวกับคณะ

ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

อัตราค่าใช้บริการห้องสัมมนา

ห้องสัมมนา ขนาด 8x12 เมตร รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คน

อุปกรณ์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

- Projector

- เครื่อง visualizer

- เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

 

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th