เกี่ยวกับคณะ

ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานวิทยาลัย


นางสาวจันทร์จิรา  ปานลิ้ม
Ms.Janjira  Panlim
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
E-mail : chanjira.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710

 


นายธนภัทธ์  เทพเทวิน
Mr. Thanaphat thepthewin
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : thanaphat.t@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710


นางสาวเจติยา ไผ่ทอง
Ms.Jatiya Paitong
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
E-mail : jatiya.p@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710


นางสาวรพีพร เบือนขุนทด
Ms.Rapeeporn Baunkhunthod
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา:ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
E-mail : rapeeporn.b@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710


นางสาวเจติยา สกุลปั่น
Ms.Jetiya Sakunpan
ตำแหน่ง: นักการเงินและบัญชี
วุฒิการศึกษา:ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี
E-mail : jatiya.s@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th