เกี่ยวกับคณะ

ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

สำนักวิชาการศึกษาและการจัดการทางทะเล


อาจารย์ ดร.อุทุมพร  สุระยศ
Dr. Utoomporn  Surayot
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก : Applied Marine Biotechnology and Engineering
E-mail : utoomporn.su@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-09 แฟกซ์ 0 3487 0710


อาจารย์ ดร.วิรัชญา  จันพายเพ็ชร
Dr. Wirachchaya  Chanpuypetch
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก : สาขาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม
E-mail : wirachchaya.c@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9
แฟกซ์ 0 3487 0710


อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กลิ่นมาลัย
Dr. Phatthranit  Klinmalai
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก : Applied Marine Biosciences
(Food Science and Technology)
E-mail : phatthranit.k@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9
แฟกซ์ 0 3487 0710

 


อาจารย์ ดร.พิมลพรรณ แก้วประจุ
Dr. Pimonpan  Kaewprachu
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก : สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
E-mail : pimonpan.k@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-09 แฟกซ์ 0 3487 0710


อาจารย์ ดร.ชลาลัย ใจแสน
Dr. Chalalai  Jaisan
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก : Food Science and Biotechnology
E-mail : chalalai.jai@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-09 แฟกซ์ 0 3487 0710


ผศ.ดร.อำพิน กันธิยะ
Dr. AMPIN  KUNTIYA
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
E-mail : ampin.k@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-09 แฟกซ์ 0 3487 0710

 


Dr.Meena Madhavan
ตำแหน่ง : อาจารย์
ปริญญาเอก :Logistics and Supply Chain Management
E-mail : meena2priya@gmail.com
เบอร์โทร 0 3487 0708-09 แฟกซ์ 0 3487 0710

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th