เกี่ยวกับคณะ

ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

สำนักวิชาการศึกษาและการจัดการทางทะเล


นางสาวชญานี ฉิมพาลี
Ms.Chayanee Chimpalee
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา:ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
E-mail : chayanee.c@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710


นางสาวสมฤทัย  สุจริตธรรม
Ms. Somruethai Sutcharitham
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
E-mail : somruethai.su@cmu.ac.th
เบอร์โทร 0 3487 0708-9 แฟกซ์ 0 3487 0710

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

MARITIME-CMU

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th