Smiley face

เวลาทำการ : 8.30 น.- 16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์.

คณะผู้บริหาร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

 

 

อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ จิระรัตนรังษี

รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล