• ประกาศมหาวิทยาลัย

 •  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 4-2554 เรื่อง ค่าพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินของบริษัทการบินอื่นที่มิใช่บริษัทการบินไทย จำกัด
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 10-2556 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 14-2554 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 20-2552 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 •  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
 •  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
 •  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0405.4ว5 ลว31มค54 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406.4ว121 ลว22มีค54 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0408.2 ว71 ลว22สค46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6 13178 ลว3พค48 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6ว 27 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าผ่านทางพิเศษ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6ว 71 ลว.20102550 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6ว 78 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6ว 101 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในเประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.7 ว25 ลว22มค47 การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.7 ว40842 ลว31ธค46 การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0526.5 ว71 ลว11มิย39 การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0526.5 ว103 ลว.09ธค42 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0530.4ว1177 ลว11มค45 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.050213649 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 •  ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการให้บริการและการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการ พ.ศ.2557
 •   กค0408.4-ว 165 ลว.22 ธ.ค.59 หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 •  ประกาศมหาวิทยาลัย การเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาและอาจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
 •  ประกาศมหาวิทยาลัย การเดินทางไปศึกษาดูงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาและอาจารย์ พ.ศ.2553
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3-2554 เรื่อง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของอาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0409.6ว 13 เรื่อง หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0505.4 ว 62 เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Ticket วันที่ 1 กรกฎาคม 2545
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.040802 ว112 ลว.30ธค46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 •  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0408.4 ว165 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกาศปฏิบัติงานนอกเวลา

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8-2551 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 17-2552 เรื่อง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเปิด-ปิดห้องเรียน ห้องสอบนอกเวลาทำการ
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 50-2553 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา และกิจกรรมนักศึกษา
 •  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 3-2557 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของหลักสูตรปกติ และภาคปกติของหลักสูตรนานาชาติ
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9-2555 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ.2557
 • ประกาศอัตราเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ

 •  ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 8-2551 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจำภาคการศึกษา
 •  

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

  MARITIME-CMU

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
  by Information Technology Service Center

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
  เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th