• แบบฟอร์มการเงิน

 •  การขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจำปี QF-FS-201-01
 •  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย QF-FS-202-01
 •  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของข้าราชการ(ส่วนที่1)
 •  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของข้าราชการ(ส่วนที่2)
 •  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนที่1)
 •  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย(ส่วนที่2)
 •  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131)-ข้าราชการบำนาญ
 •  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(แบบ7223)-ข้าราชการ
 •  ใบรับรองใบเสร็จ
 •  ใบสำคัญรับเงิน
 •  สัญญายืมเงิน
 •  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 •  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
 •  ใบรับรองการจ่ายเงิน
 •  ฟอร์มขอสำเนาสลิปเงินเดือน
 •  หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน
 •  ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาช่วยงานสอน-วิจัย
 •  

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

  MARITIME-CMU

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
  by Information Technology Service Center

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
  เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th