• แบบฟอร์มพัสดุ

 •  ขอดำเนินการจัดหา
 •  ขออนุมัติหลักการซ่อมครุภัณฑ์
 •  จัดซื้อกรณีเร่งด่วน 18 วรรค 3
 •  ใบสำคัญรับเงินค่าจ้างเหมาเช่ารถ
 •  ตัวอย่างการโอนเงินซื้อครุภัณฑ์
 •  ใบเบิกวัสดุ
 •  ใบรับรองใบเสร็จ
 •  ใบส่งงาน
 •  แบบฟอร์มงานจัดซื้อครุภัณฑ์ วิธีพิเศษ
 •  แบบฟอร์มงานจัดซื้อครุภัณฑ์ วิธีประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •  แบบฟอร์มงานจัดซื้อครุภัณฑ์ วิธีคัดเลือก
 •  แบบฟอร์มงานจัดจ้าง วิธีพิเศษ
 •  แบบฟอร์มงานจัดจ้าง วิธีประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 •  แบบฟอร์มงานจัดจ้าง วิธีคัดเลือก
 •  เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน
 •  ใบเสนอราคา
 •  รายละเอียดการจัดซื้อครุภัณฑ์
 •  

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

  MARITIME-CMU

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
  by Information Technology Service Center

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
  เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th