• ค่าเดินทาง

 •  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน – สายการบินกานต์แอร์
 •  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน – สายการบินไทย
 •  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน – สายการบินบางกอกแอร์เวย์
 •  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน – สายการบินไลอ้อนแอร์
 •  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน – สายการบินแอร์เอเชีย
 • ค่าที่พัก

 •  ตัวอย่างใบเสร็จค่าที่พัก-ในประเทศ
 • ค่าพาหนะอื่นๆ

 •  ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยพาหนะ
 •  ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะรับจ้าง
 •  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารถ
 • ค่าลงทะเบียน

 •  ตัวอย่างใบเสร็จค่าลงทะเบียน-ในประเทศ
 •  

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University, THAILAND

  MARITIME-CMU

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Copyright © 2015 Chiang Mai University, All rights reserved.
  by Information Technology Service Center

  วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (College of Maritime Studies and Management, Chiang Mai University)
  เลขที่ 119/76 หมู่ที่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

  ติดต่อสอบถาม เบอร์โทร 0 34870-708-9 แฟกซ์ 0 34870-710 อีเมล์ maritime@cmu.ac.th