DOCTOR OF PHILOSOPHY

APPLICATION PH.D    TQF 2 Ph.D. Food ชื่อหลักสูตร ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ชื่อภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Food Innovation and Bioindustry ชื่อปริญญา ชื่อภาษาไทย         :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ) ชื่อภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy (Food Innovation and Bioindustry) ค่าใช้จ่ายต่อเทอม แบบ 1.1 (ฐานโท) ภาคปกติ  …

Incubator

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบไม่มีพัดลม เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง

Balance

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องชั่ง 3 ตำแหน่ง ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Balance ยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ :  OHAUS / อเมริกา ผู้ดูแลเครื่องมือ : นายสกรรจ์ จันทร์มั่งคั่ง ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะทศนิยม 3 ตำแหน่ง ใช้สำหรับชั่งอาหารหรือส่วนประสม ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิงค์ข้อมูลการใช้งาน

Viscometer

pH meter

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : pH meterยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Ohaus / starter 3100 / USAผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรมตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย ซึ่งค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) ในช่วง 0-14  

Colorimeter

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องวัดค่าสีชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Colorimeterยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : HunterLab / ColorFlex EZ / USAผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรมตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องวัดสี หลักการวัดแบบ Dual Beam Spectrophotometer และหลักการของ Reflectance แบบ 45/0 ซึ่งเป็นหลักการที่อ่านค่าสีเหมือนกับสายตามนุษย์มองมากที่สุด, สามารถวัดสีได้ในช่วงความยาวคลื่นแสง 400-700 นาโนเมตร สามารถเลือกแหล่งกำเนิดแสง และเก็บผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานด้วยระบบ Pass/Fail tolerances  

Vacuum oven

ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้อบแบบสูญญากาศชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Vacuum ovenยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Binder / VD115 / Germanyผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรมตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เป็นตู้อบลมร้อนแบบสูญญากาศ เหมาะสำหรับใช้ในการอบตัวอย่างที่มีจุดเดือดต่ำ ขนาดความจุ 115 ลิตรทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ เหนืออณหภูมิห้อง 15 องศา ถึง 200 องศาเซลเซียส หน้าจอแสดงผลเป็น Digital (Digital Display)

Orbital Shaker

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องเขย่าสารละลายชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Orbital Shakerยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : GFL / 3017 / Germanyผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรมตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องเขย่าสารในแนวระนาบที่อุณหภูมิห้องใช้ในการสกัดและเพิ่มอัตรการละลายของสารเหมาะสำหรับเตรียมสารในปริมาณมาก สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.5 – 10 กิโลกรัม ปรับความเร็วรอบได้ และสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 นาที และทำงานแบบต่อเนื่อง

Centrifuge

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Centrifugeยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Ortho Alresa / Digicen 21 / Spainผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรมตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะขนาดหลอดที่ใช้ในการใส่ตัวอย่าง 10 – 15 ml ใช้สำหรับเร่งการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายออกจากของเหลว หรือใช้แยกของเหลวหลาย ๆ ชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน ที่อุณหภูมิห้อง โดยอาศัยแรงหนีศูนย์กลาง ความเร็วรอบสามารถเลือกได้ได้ 2 แบบคือ RPM และ RCF …

Centrifuge

ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Centrifugeยี่ห้อ / รุ่น / ประเทศ : Ortho Alresa / Microcen 24 / Spainผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวสมฤทัย สุจริตธรรมตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะขนาดหลอดที่ใช้ในการใส่ตัวอย่าง 10 – 15 ml ใช้สำหรับเร่งการตกตะกอนของอนุภาคที่ไม่ละลายออกจากของเหลว หรือใช้แยกของเหลวหลาย ๆ ชนิดที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกันออกจากกัน ที่อุณหภูมิห้อง โดยอาศัยแรงหนีศูนย์กลาง ความเร็วรอบสามารถเลือกได้ได้ 2 แบบคือ RPM และ RCF

Skip to toolbar