แบบคัดกรองผู้มาติดต่อก่อนเข้าพื้นที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จากสถานะการ์ณ Covid-19
***กรุณานำเอกสารหรือรูปภาพมาส่งในวันเข้ามาติดต่อ