รายการขอเบิกอุปกรณ์/เครื่องแก้ว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องปฏิบัติการ ว/ด/ป แก้ไข สถานะ พิมพ์
1 2024-05-17 03:51:13 รออนุมัติ
2 2024-05-17 03:51:12 รออนุมัติ
3 2024-05-17 03:51:12 รออนุมัติ
4 2024-05-17 03:51:11 รออนุมัติ
5 2024-05-17 03:51:10 รออนุมัติ
6 2024-05-17 03:51:10 รออนุมัติ
7 2024-05-17 03:51:09 รออนุมัติ
8 2024-05-17 03:51:09 รออนุมัติ
9 2024-05-17 03:28:04 รออนุมัติ
10 2024-05-17 03:28:04 รออนุมัติ
11 2024-05-17 03:28:04 รออนุมัติ
12 2024-05-17 03:28:03 รออนุมัติ
13 2024-05-17 03:28:03 รออนุมัติ
14 2024-05-17 03:27:00 รออนุมัติ
15 ศุภรดา ไขสอาด นักศึกษา 0971717156 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-05-13 10:44:13 รออนุมัติ
16 ศุภรดา ไขสอาด นักศึกษา 0971717156 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-05-13 10:30:26 รออนุมัติ
17 กชพรรณ ทับสมุทร นักศึกษา 0656195336 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2024-05-09 16:26:08 รออนุมัติ
18 กชพรรณ ทับสมุทร นักศึกษา 0656195336 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-05-03 16:32:02 รออนุมัติ
19 ภัสชราภรณ์ นำภาว์ บุคคลทั่วไป 0957670095 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-04-09 09:02:11 รออนุมัติ
20 ชลาลัย ใจแสน อาจารย์ 0830019159 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-04-09 08:53:58 รออนุมัติ
21 ภัสชราภรณ์ นำภาว์ บุคคลทั่วไป 0957670095 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-04-09 08:52:53 รออนุมัติ
22 นริศรา เมธีธรรยาพงษ์ นักศึกษา 0980941176 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-03-09 09:51:23 รออนุมัติ
23 นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ว นักศึกษา 0946830498 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2023-11-19 17:44:52 รออนุมัติ
รายการขอเบิกอาหารเลี้ยงเชื้อ/สารเคมี/วัสดุสิ้นเปลือง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องปฏิบัติการ ว/ด/ป แก้ไข สถานะ พิมพ์
1 535879 2024-05-17 03:52:34 รอรับเรื่อง
2 535879 2024-05-17 03:52:34 รอรับเรื่อง
3 2024-05-17 03:52:33 รอรับเรื่อง
4 2024-05-17 03:52:33 รอรับเรื่อง
5 535879 2024-05-17 03:52:32 รอรับเรื่อง
6 535879 2024-05-17 03:52:31 รอรับเรื่อง
7 2024-05-17 03:52:31 รอรับเรื่อง
8 2024-05-17 03:52:30 รอรับเรื่อง
9 2024-05-17 03:32:18 รอรับเรื่อง
10 2024-05-17 03:32:18 รอรับเรื่อง
11 2024-05-17 03:32:17 รอรับเรื่อง
12 2024-05-17 03:32:16 รอรับเรื่อง
13 2024-05-17 03:28:07 รอรับเรื่อง
14 2024-05-17 03:28:07 รอรับเรื่อง
15 2024-05-17 03:28:06 รอรับเรื่อง
16 2024-05-17 03:28:06 รอรับเรื่อง
17 2024-05-17 03:28:06 รอรับเรื่อง
18 2024-05-17 03:27:07 รอรับเรื่อง
19 กานติมา บุญนันท์ นักศึกษา 0805162293 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-05-14 13:20:29 รอรับเรื่อง
20 ภัสชราภรณ์ นำภาว์ บุคคลทั่วไป 0957670095 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-04-19 09:47:55 รอรับเรื่อง
21 ภัสชราภรณ์ นำภาว์ บุคคลทั่วไป 0957670095 ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 2024-04-19 08:35:20 รอรับเรื่อง
22 พิมลพรรณ แก้วประจุ 0641461694 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-03-27 10:44:13 รอรับเรื่อง
23 นริศรา เมธีธรรยาพงษ์ นักศึกษา 0980941176 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-03-09 21:55:46 รอรับเรื่อง
24 นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ว นักศึกษา 0946830498 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-02-10 11:18:23 รอรับเรื่อง
25 นางสาวปทุมมาศ เข็มแก้ว นักศึกษา 0946830498 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-02-10 11:12:54 รอรับเรื่อง
26 ชลาลัย ใจแสน อาจารย์ 0830019159 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-01-23 09:23:01 รอรับเรื่อง
27 แคทรีน ผ่องใส นักศึกษา 0947230628 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2024-01-08 12:56:08 รอรับเรื่อง
28 ชลาลัย ใจแสน อาจารย์ 0830019159 ห้องปฏิบัติการทางเคมีและกายภาพ 2023-11-10 10:59:26 รอรับเรื่อง