logo-top-1

หลักสูตรปริญญาโท

อ่านเพิ่มเติม
logo-top-2

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต

อ่านเพิ่มเติม
logo-top-3

บริการวิชาการ & วิจัย

อ่านเพิ่มเติม


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

ค่านิยม

ณ Maritime CMU เรามีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พร้อมกับสร้างเครือข่าย เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งความอย่างยั่งยืน
Omnipotent มีพลังในการ
Creation สร้างสรรค์
Excellence เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Agility โดยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
Networking สร้างเครือข่าย
Sustainable society เพื่อสังคมแห่งความยั่งยืน

พันธกิจ

● การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและการศึกษารูปแบบใหม่ด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
● ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
● บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่
● ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

การจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร

นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตร

ข่าวประจำวิทยาลัย ฯ
05
Jul 2021

คณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเข้าเยี่มมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดกการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในการเข้าเยี่มมชมห้องปฏิบัติการขั้นสูง ห้องปฏิบัติการแปรรูป ห้องปฏิบัติการเคมี กายภาพ และห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ทั้งนี้ การเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

11
May 2021

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดทำประกัน COVID-19 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบให้บุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดทำประกัน COVID-19 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มอบให้บุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ระยะเวลาคุ้มครอง 30 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2565

สิทธิประโยชน์

- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 : รับเงิน 100,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 :
30,000 บาท/ปี (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกเงินชดเชยรายได้)
- การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 : วันละ 1,500 บาท (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล)
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน) : 10,000 บาท/ปี

27
Apr 2021

สีประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

สีประจำวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

สีเขียวน้ำทะเล
PANTONE : 327U
Hex : #007a7a

ความหมาย : ความยั่งยืน จากการพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง

24
Mar 2021

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

DOC240321-24032021112612

คำสั่งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

24
Mar 2021

เตรียมพร้อมการให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ปีการศึกษา 2564

กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพร้อมให้กู้ยืมครบ 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก สาขาวิชาขาดแคลน และให้กู้ยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท สำหรับผู้กู้ที่เรียนดี โดยพัฒนาระบบการจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกู้ยืมเงิน ให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

22
Mar 2021

ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศศิมา คำราพิช ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ขอแสดงความยินดีกับคุณ ศศิมา คำราพิช ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ภาคเหนือ) 

11
Mar 2021

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ คุณแม่ทอง วังเตือย อายุ 88 ปี มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอเรียนเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ คุณแม่ทอง วังเตือยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งที่ คุณแม่ทอง วังเตือย อายุ 88 ปี มารดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ขณะนี้เจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 8 –14 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรม ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. กำหนดฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ สุสานวัดต้นปิน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ** ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ และฌาปนกิจศพตามกำหนดพิธีดังกล่าว โดยบุคลากรท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น. และฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

05
Mar 2021

ขอรับบริการรเครื่องมือ ตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และบริการคำปรึกษาเทคโนโลยี

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี กายภาพ พร้อมทั้งให้บริการวิชาการและคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน

22
Jan 2021
23
Nov 2020

กำหนดการ MSMI2020

Schedule and Program Sessions

Attention: All Participants of International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation (MSMI 2020)

The MSMI2020 registration counter will be located in front of Air Room, Avani+ Riverside Bangkok Hotel
Opening times is Friday, December 11 at 8:30-9:00 AM

Upon registration at the counter, you will receive your badge, receipt and conference materials.

To facilitate the process, please memorize your Status and Registration Number.

09
Aug 2021

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมอบอาหารกล่อง แก่ โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมอบอาหารกล่อง แก่ โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก (ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 11) วัดโกรกกราก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อกระจายไปตามบ้านที่ประสบภัยโควิด-19

17
Jun 2021

General Principles of Food Hygiene (GHPs&HACCP) and GMP (FDA Thailand 420)/ FSSC version 5.1

กำหนดการ GHPs_HACCP

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “General Principles of Food Hygiene (GHPs&HACCP) and GMP (FDA Thailand 420)/ FSSC version 5.1” วันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meetings

31
May 2021

การประชุมเรื่องการตรวจสอบ TOR แผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดประชุมเรื่องการประชุมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะ เข้าประชุมร่วมกับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย รศ.ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ ผศ.ดร.สุธี วังเตือย และคณะ โดยวัตถุประสงค์หลักของการประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

27
Apr 2021

กิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 4 ปี ประจำปีพ.ศ.2564

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 4 ปี ประจำปีพ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา เกิดความรักความสามัคคี ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อรับบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ

ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งวิทยาลัยฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด

21
Jan 2021

Maritime Studies and Marine Innovation (MSMI) – Towards a Sustainable Ocean

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล กล่าวรายงานถึงการจัดงานดังกล่าว
ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ 2563 โดยวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Gangneung-Wonju National University, Kyoto University, National Korea Maritime and Ocean University, National Taiwan Ocean University, National Kaohsiung University of Science and Technology (NKUST), คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Food Innopolis, Thailand Science Park
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้าน Marine Innovation และด้าน Maritime Studies โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ เป็น Keynote Speaker จำนวน 7 ท่าน ได้แก่
ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์, Professor Dr. Ching-Chiao Yang, Professor Dr. Kenji Sato, Professor Dr. Brijesh K. Tiwari, ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ และ ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน

23
Nov 2020

เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน” ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินชายฝั่งทะเล)
กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563(สำหรับบุคคลทั่วไป)
ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ ได้รับเกียตริจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย มั่นอ่ำ และคุณสินีนาถ สันติธีรากุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรโครงการอบรมดังกล่าว

02
Oct 2020

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายประสบการณ์การทำงานวิจัย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายประสบการณ์การทำงานวิจัย ในหัวข้อ “From Zero To Hero” 
25
Sep 2020

อบรมหลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากปลา” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของโครงการสำรวจความต้องการ การสร้างเครือข่าย และติดตามประเมินผลชุมชนและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงส่งเสริมในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล ดังนั้นเอกสารฉบับบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปลา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและบุคคลทั่วไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น และ/หรือหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ครั้ง รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 และ รุ่นที่2 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 มีผู้สนใจเข้ากิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 17 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 34 คน โดยกิจกรรมทั้ง 2
ครั้งนั้นถูกจัดที่ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

25
Sep 2020

อบรมหลักสูตร “GMP/HACCP ตามมาตรฐาน CODEX

โครงการ การอบรมหลักสูตร “GMP/HACCP ตามมาตรฐาน CODEX”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ของระบบ GMP ตามมาตรฐาน CODEX ไปใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และสามารถนำความรู้ของระบบ HACCP ไปปรับใช้ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิตอาหารได้เป็นอย่างดี โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (2-302) วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร

25
Sep 2020

เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์

อบรมหลักสูตร “เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาและการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Extension and Storytelling)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และเกิดแนวคิดในการสร้างเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการเพิ่มเสน่ห์และช่วยสร้างตรายี่ห้อหรือสร้างแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น การอบรมฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2-304 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร 

14
Sep 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

2564-ประกาศฯ ทุนวิจัยสนับสนุนทุนวิจัยและนวั

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ชีวผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทางทะเล” จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรม จำนวน 2 ทุน
2. ทุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสู่การเป็น Start up/Spin off จำนวน 1 ทุน บาท
3. ทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี 4-6 จำนวน 1 ทุน
----------------------------------------
อาจารย์ หรือบุคลากร ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 กันยายน 2564
----------------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ได้ที่ https://maritime.cmu.ac.th/เอกสารดาวน์โหลด/

01
Sep 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

6- ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
-------------------------
ตามประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้ว ผลปรากฏดังนี้
นายณัฐพงศ์ คำกลม (ผ่านการคัดเลือก)
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าปฏิบัติงาน นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามในประกาศนี้
20
Aug 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) เพิ่มเติม

5-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ - นักวิชาการศึกษา รอบ 2-ลายเซ้น

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน (รอบทดสอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาคข้อเขียน) ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ดังนี้

1. นายสันติชัย ระมาตร์มาลี
2. นางสาวอรวรา ฉัตร์ทอง
3. นายอาทิตย์ จันทร์คง
4. นายณัฐพงศ์ คำกลม
5. นางสาวสุดาพร เขียวงามดี
6. นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และผ่านระบบออนไลน์โดยการแจ้งช่องทางการสอบผ่านอีเมล์ที่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุแจ้งในใบสมัคร (ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้)

04
Aug 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์)

5-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ-สัมภ-เซ้นแล้ว

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน (รอบทดสอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ภาคข้อเขียน) ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ และสัมภาษณ์) ดังนี้

1. นายสันติชัย ระมาตร์มาลี
2. นางสาวอรวรา ฉัตร์ทอง
3. นายอาทิตย์ จันทร์คง
4. นายณัฐพงศ์ คำกลม
5. นางสาวสุดาพร เขียวงามดี
6. นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

เนื่องจากสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และภาพรวมยังมีโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น จึงขอเลื่อนเวลาการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขึ้น โดยจะแจ้งวัน เวลา สถานที่สำหรับการใช้สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ https://maritime.cmu.ac.th/ และทางFacebook วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร และอีเมล์ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ทราบและติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564


26
Jul 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฎิบัติงาน

5-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ - การ

ตามที่ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตราสังกัดวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศดังนี้
ก. รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน มีสิทธิ์ทดสอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (งานวิชาการศึกษา)
1. นายสันติชัย ระมาตร์มาลี
2. นางสาวอรวรา ฉัตร์ทอง
3. นายอาทิตย์ จันทร์คง
4. นายณัฐพงศ์ คำกลม
5. นางสาวกมลดา เรืองอร่าม
6. นางสาวสุดาพร เขียวงามดี
7. นางสาวดารัณ กิติสาระกุลชัย

ข. วัน เวลา สถานที่สอบความรู้สามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
การสอบ
1) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้)
2) สถานที่สอบ ผ่านระบบออนไลน์โดยการแจ้งช่องทางการสอบผ่านอีเมล์ที่ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุแจ้งในใบสมัคร
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการทดสอบข้อเขียนตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 256426
Jun 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

3-ประกาศรับสมัคร-นักวิชาการศึกษา2 ใบสมัคร-23 เม.ย. 61 ใบสมัคร-23 เม.ย. 61

ด้วย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E500019 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา  

14
Jun 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน รอบ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

14
Jun 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) รอบพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) รอบพิเศษ

11
Jun 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) รอบพิเศษ

ประกาศสัมภาษณ์ทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รหัส 64) รอบพิเศษ

11
Jun 2021
29
Jun 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)

ประกาศ-แนวทางการจัดการเรียนการสอน 2564 ประกาศโควิดฉบับที่ 6

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 6)

11
May 2021

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดทำประกัน COVID-19 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบให้บุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้จัดทำประกัน COVID-19 โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
มอบให้บุคลากรและนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยฯ ทุกท่าน

ระยะเวลาคุ้มครอง 30 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2565

สิทธิประโยชน์

- การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อ COVID-19 : รับเงิน 100,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 ต่อปี หรือ ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีน COVID-19 :
30,000 บาท/ปี (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกเงินชดเชยรายได้)
- การชดเชยรายได้รายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19 หรือจากการแพ้วัคซีน COVID-19 : วันละ 1,500 บาท (กรณีไม่ใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล)
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 สำหรับบุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้เอาประกันภัย (สูงสุด 3 คน จ่ายตามจริงไม่เกิน) : 10,000 บาท/ปี

19
Apr 2021
09
Apr 2021

ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

08
Apr 2021

“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

“ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

ขอความร่วมมือนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย COVID-19 หรือไปยังสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (ตั้งแต่รายที่ 70 เป็นต้นมา)
ให้กรอกข้อมูลผ่าน ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR7-yhjpa5_--ppP1V5epCXwVdJ6f4NZa6XMt3rupUJ8pmdA/viewform

และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด

เพื่อจะได้ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป

25
Mar 2021

คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 51)

ประกาศคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 51) 

05
Mar 2021

แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโควิดฉบับที่ 5

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

01
Feb 2021

ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid- 19 (ฉบับที่ 3)

22
Jan 2021
25
Dec 2020

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบคุกกี้ปลากะพง ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากร ขอส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบคุกกี้ปลากะพง
ด้วยความร่วมมือจากผู้บริหาร และบุคลากร ขอส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน เราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

วิดิโอคลิป

คุณคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร