คำถามที่พบบ่อย

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 119/76 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังไม่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี
เปิดสอนระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรภาคปกติ 112,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 เทอม เทอมละ 28,000 บาท) ภาคพิเศษ 140,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 เทอม เทอมละ 35,000 บาท)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ภาคพิเศษ 180,000 บาท (แบ่งจ่าย 4 เทอม เทอมละ 45,000 บาท)
หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
1. ผู้สมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา สามารถสมัครเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ ได้
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ทั้งสองสาขา
เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
1. นักวิชาการ/นักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
2. พนักงานฝ่ายผลิต/ฝ่ายประกันคุณภาพ/ฝ่ายวิจัยและพัฒนา/ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชีวภาพ
3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือตรวจรับรองระบบการบริหารการผลิต/ระบบการบริหารคุณภาพ และที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
4. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ/เอกชน/ในต่างประเทศ
5. ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ

หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ กลุ่มสาขาการจัดการพาณิชย์นาวีและการค้าระหว่างประเทศ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติงานภาคภาคเอกชนในสายงานด้านการค้าระหว่างประเทศ ส่งออก นำเข้า งานด้านโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน เป็นต้น
2. ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐในกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ในงานด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และ พาณิชย์นาวี
3. นักวิจัย อาจารย์ ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ พาณิชย์นาวี
เรียนที่วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมัครและดูกำหนดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.cmu.ac.th/
1. รูปถ่ายทางการหน้าตรง (*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 500K **ชุดสุภาพไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรระเบียนถาวร (Transcript) (ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *สำหรับนักศึกษาไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้าน *สำหรับนักศึกษาไทย
5. สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) *สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น ๆ)(ถ้ามี)
*** หมายเหตุ: เอกสารข้อ 2- 6 ผู้สมัครต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารและต้องเป็นไฟล์ PDF ที่มีขนาดไม่เกิน 2MB
มีทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=131
เปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรเทคโนโลยีและการค้าระหว่างประเทศ (iTT) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 5,690 บาท
2) หลักสูตรการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากทรัพยากรทางทะเล ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 10,000 บาท

ไม่พบคำตอบหรือไม่