– มาตราการกำหนดตำแหน่ง (ดูเพิ่มเติม↑ https://maritime.cmu.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5/ )

– หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก(ดูเพิ่มเติม↑ )

– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ดูเพิ่มเติม↑ )

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ดูเพิ่มเติม↑)

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– การเลื่อนเงินเดือน/ขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง (ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/8NErd

– เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน(ดูเพิ่มเติม↑)

 ความก้าวหน้าในสายงาน

– การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ดูเพิ่มเติม↑)

–  การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น(ดูเพิ่มเติม↑)

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 https://shorturl.asia/PaRKy