– มาตราการกำหนดตำแหน่ง (ดูเพิ่มเติม↑ https://shorturl.asia/dNenV )

– หลักเกณฑ์การบรรจุ/การจ้าง/การย้าย/การตัดโอน/การลาออก(ดูเพิ่มเติม↑ https://shorturl.asia/jALDx )

– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ดูเพิ่มเติม↑ https://shorturl.asia/AizkY )

– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน(ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/Ivt9U

 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

– การเลื่อนเงินเดือน/ขึ้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่าจ้าง (ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/8NErd

– เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน(ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/uD48o

 ความก้าวหน้าในสายงาน

– การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย (ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/pfsC5

–  การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น(ดูเพิ่มเติม↑) https://shorturl.asia/cqg9F

– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564 https://shorturl.asia/PaRKy

ข้ามไปยังทูลบาร์