1. แบบฟอร์มขอรับบริการคำปรึกษาเทคโนโลยี
 2. รายงาน KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3. รายการที่ 1 ผลประเมินหลักสูตรระยะสั้น 64
  https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maritime_cmu_ac_th/EfIZkAYEGfJIsW6q6VBqu-kBf3cV4lqql-KJVuOL3lowKw?e=hPPFxC
  รายการที่ 2 ผลประเมินโครงการ Shelf Life Extension
  https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maritime_cmu_ac_th/Ef3OC59b3z1AsClOL6DxwH0B86k2g8yJ94eCAgUZDwh1Pw?e=eKVLDZ
  รายการที่ 3 ผลประเมินโครงการ GHPs_HACCP
  https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maritime_cmu_ac_th/EQ9ZeZfLNClGoE7XKBR0shsBMS-MkQ8PGilspoG1unT5lw?e=AHWtn9
  รายการที่ 4 ผลประเมินโครงการ สัมมนาเทคโนโลยี
  https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maritime_cmu_ac_th/EUI5v0kAx2BMkiK274i1PUkBGVjdyL3m8QTUnfKnWMjQSg?e=WyeYOY
  รายการที่ 5 ผลประเมินโครงการ COCO HUT
  https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/maritime_cmu_ac_th/ETlmuOvU_SlGjMtza8ynq4cBXue3-6l95LP_RHJR7g3XAA?e=5UV48f
  รายการที่ 6 ผลประเมินเสวนาขยะบกสู่ขยะทะเล
ข้ามไปยังทูลบาร์