วิสัยทัศน์

“ เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเล
2. พัฒนากำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเลของประเทศ
3. สร้างเครือข่ายคุณค่า (Value network) เพื่อการพัฒนาองค์กรและพื้นที่อย่างยั่งยืน (ด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรและเครือข่าย)

พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษารูปแบบใหม่ ด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเลโดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

I S E A = สร้างนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือ อย่างคล่องตัว
I = Innovation นวัตกรรม
S = Sustainability ความยั่งยืน
E = Engagement ความผูกพัน, ร่วมมือ
A = Agility ความคล่องตัว