วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

ค่านิยม | โอเชียนส์

ณ Maritime CMU เรามีพลังในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน พร้อมกับสร้างเครือข่าย เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งความอย่างยั่งยืน
Omnipotent – มีพลังในการ
Creation – สร้างสรรค์
Excellence – เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Agility – โดยมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
Networking – สร้างเครือข่าย
Sustainable society – เพื่อสังคมแห่งความยั่งยืน

พันธกิจ

● การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและการศึกษารูปแบบใหม่ด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่

● ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

● บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและการจัดการทางทะเล เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในพื้นที่

● ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

ข้ามไปยังทูลบาร์