ห้องประชุม/สัมมนาชั้น 2 รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คน

อุปกรณ์ดังนี้

– เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

– Projector

– เครื่อง Visualizer

– เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

ห้องประชุม/สัมมนาชั้น 3 รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 50 คน

อุปกรณ์ดังนี้

– เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

– Projector

– เครื่อง Visualizer

– เครื่องเสียง

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ

ห้องประชุม/สัมมนา อาคารใหม่ รองรับผู้สัมมนาได้ จำนวน 80 คน

อุปกรณ์ดังนี้

– เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง

– Projector

– เครื่อง Visualizer

– เครื่องเสียง

– Video Conference

ราคาห้อง/วัน :  ติดตต่อสอบถามกับทางวิทยาลัยฯ