Feel Free to contact us if you want to ..

เครื่อง Fluorometer

ชื่อเครื่องภาษาไทย: เครื่องวัดแสงฟลูออเร …

เครื่อง Spectrophotometer

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดค่าการดูดกล …

เครื่องกวนผสมสาร (Overhead stirrer)

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องกวนสารละลาย ชื …

เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ

ชื่อเครื่องภาษาไทย Rotary Evaporator ชื่ …

เครื่องวัดค่า Water activity

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดปริมาณน้ำอิ …

เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวัดลักษณะเนื้อ …

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์กากใย …

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์โปรตี …

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์ไขมัน …

เครื่องเตรียมตัวอย่างทำให้เซลล์แตกโดยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Processor 130 Watt)

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องทำให้เซลล์แตกโ …

เตาเผา (Muffle furnace)

ชื่อเครื่องภาษาไทย: เตาเผาอุณหภูมิสูง ชื …