เครื่อง Fluorometer

เครื่อง Spectrophotometer

เครื่องกวนผสมสาร (Overhead stirrer)

เครื่องระเหยแบบสุญญากาศ

เครื่องวัดค่า Water activity

เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส

เครื่องวิเคราะห์กากใยอาหารอัตโนมัติ (Fiber Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ (Fat Extraction System)

เครื่องเตรียมตัวอย่างทำให้เซลล์แตกโดยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Processor 130 Watt)

เตาเผา (Muffle furnace)