กล้องจลุทรรศน์แบบสเตอริโอ

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ หรือสเตอริโอโมโครสโครป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีส่วนประกอบ ของเลนส์ ที่ทาให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใช้สาหรับศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าสามารถใช้ในงานด้าน เพาะเลี้ยงเซลล์

ตู้ชีวนิรภัย

ตู้ปลอดเชื้อ หรือตู้ที่มีบริเวณปราศจากเชื้อที่จะใช้ในการทางาน

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบไม่มีพัดลม

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบไม่มีพัดลม เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง

ตู้อบลมร้อน

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือใช้สาหรับการอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แห้ง

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้าร้อนและแรงดันสูง

อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิ

อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์สาหรับควบคุมอุณภูมิของสารละลายให้คงที่

อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

อ่างน้าที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ทาด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water baths)

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง เป็นเครื่องการตีบดโดยใช้แป้นตีบดตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภายในถุง

เครื่องนับจำนวนโคโลนี

เครื่องนับจานวนโคโลนีสามารถนับได้ 2 แบบโดยการใช้ปากกามาร์กจุด หรือใช้การกดปุ่มบน

เครื่องล้างความถี่สูง

เครื่องล้างทำความสะอาด ความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงใช้งานได้หลากหลาย

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่าง

เครื่องวิเคราะห์โปรตีน/ไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ (Protein Analyzer)

ชื่อเครื่องภาษาไทย เครื่องวิเคราะห์โปรตี …