Autoclave

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้าร้อนและแรงดันสูง

Biological Safety Cabinet

ตู้ปลอดเชื้อ หรือตู้ที่มีบริเวณปราศจากเชื้อที่จะใช้ในการทางาน

Colony Counter

เครื่องนับจานวนโคโลนีสามารถนับได้ 2 แบบโดยการใช้ปากกามาร์กจุด หรือใช้การกดปุ่มบน

Hot Air Oven

ตู้อบลมร้อนเป็นเครื่องมือใช้สาหรับการอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ให้แห้ง

Incubator

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบไม่มีพัดลม เหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง

Large Capacity High Speed Centrifuge

ชื่อเครื่องภาษาไทย :  เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งพื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิ ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Large Capacity High Speed Centrifuge รุ่น : 1736R ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์          เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดใหญ่ เครื่อหมุนเหวี่ยงตกตะกอนขนาดใหญ่ เครื่องปั่นเหวี่ยงสารขนาดใหญ่ พร้อมระบบควบคุม อุณหภูมิ และสามารถปั่นได้สูงสุด 3 ลิตรต่อครั้ง ความเร็วรอบมีทั้งระบบ RPM และ RCM ที่ 8000 – 17000 รอบต่อนาที สามารถทำอุณหภูมิระหว่าง …

Light microscope

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใช้สาหรับศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

pH meter

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่าง

Sartorius Water Purification

ชื่อเครื่องภาษาไทย :  เครื่องทำน้ำปราศจากไอออน ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Sartorius Water Purification รุ่น : Arium H2O Pro-DI ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์          น้ำ DI เป็นระบบน้ำที่ผ่านขบวนการขจัดอิออนของสารละลายทั้งหมด ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ที่ปราศจากเกลือแร่ ไม่มีสารใดๆหลงเหลืออยู่ในน้ำอีก มีเพียงแต่โมเลกุลของน้ำบริสุทฺธิ์ล้วนๆ ไม่เหมาะสำหรับการดื่ม แต่มีประโยชน์อย่างมากในการทำยา เภสัชกรรม เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องมืออิเล็กโทรนิกส์ กระบวนการผลิตอาหาร กิจการเสริมความงาม หรืออุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้นํ้าในกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดสูงมาก นอกจากนี้ยังเป็นนํ้าที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างมากมาย ขั้นตอนการใช้งาน : …

Shaking Incubator

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าสามารถใช้ในงานด้าน เพาะเลี้ยงเซลล์

Shaking Incubator

ชื่อเครื่องภาษาไทย :  เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Shaking Incubator รุ่น : LSI-3016R ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์          ตู้บ่มเพาะแบบเขย่าให้การควบคุมที่แม่นยำด้วยระบบ Precision Digital PID-A เป็นระบบสำหรับเขย่าตัวอย่างที่แตกต่างหลากหลายที่อุณหภูมิคงที่ เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย การฟักตัว ปฏิกิริยาของเอนไซม์ การหมัก การแปรรูปส่วนเนื้อเยื่อ และการสกัด สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส และความเร็วรอบในการเขย่าสามารถควบคุมได้ตั้งแต่ 0 ถึง 300 …

Shaking Water Bath

ชื่อเครื่องภาษาไทย : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Shaking Water Bath รุ่น : IS-30 ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อ่างน้ำที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอก พร้อมอุปกรณ์เขย่า สามารถตั้งค่าความเร็วของการเขย่าในช่วง 35 ถึง 160 สโตรกต่อนาที และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 95 องศาเซลเซียส โดยมีค่า Variation ที่ +/- 0.1 องศาเซลเซียส และค่า Distribution ที่ +/- 0.25 องศาเซลเซียส และมีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ ELECTRONIC PID CONTROLLER ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน

Stereo Microscopes

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ หรือสเตอริโอโมโครสโครป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีส่วนประกอบ ของเลนส์ ที่ทาให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ

Stomacher

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง เป็นเครื่องการตีบดโดยใช้แป้นตีบดตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภายในถุง

Storage Cooled Incubator

ชื่อเครื่องภาษาไทย :  ตู้บ่มเพาะเชื้ออุณหภูมิตํ่า ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Storage Cooled Incubator รุ่น : Memmert IPP30 ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี  ฉิมพาลี  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์          ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ำเหมาะสำหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง และเป็นระยะเวลายาว สำหรับควบคุมอุณหภูมิของสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ และจุลชีพต่างๆ ซึ่งระบบทำความร้อนเป็นแบบอิเลคโทรนิค ใช้เทคโนโลยี APT.lineTM มีระบบทำความร้อนและระบบทำความเย็นแบบ Peltier heating-/cooling system สามารถทำอุณหภูมิ และควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0 องศาเซลเซียส …

Ultrasonic Bath

เครื่องล้างทำความสะอาด ความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงใช้งานได้หลากหลาย

Water Bath

อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์สาหรับควบคุมอุณภูมิของสารละลายให้คงที่