ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Stomacher

รุ่น : 3M

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง เป็นเครื่องการตีบดโดยใช้แป้นตีบดตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภายในถุง
Stomacher ซึ่งตัวอย่างจะไม่สัมผัสโดยตรงกับแป้นตี ทาให้ไม่เกิดการปนเปื้อนกับตัวอย่าง เหมาะสาหรับ
งานวิเคราะห์ทางด้าน อาหาร ยา สัตว์แพทย์และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง
และกึ่งแข็งเนื้อสดและแปรรูป ผลไม้แห้ง ธัญพืช เมล็ด ชีส ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และเนื้อเยื่อตัวอย่าง
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน