ชื่อเครื่องภาษาไทย : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Autoclave

รุ่น : ES-315

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตาแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้ไอน้าร้อนและแรงดันสูง ทาให้ของที่ผ่าน
การนึ่งแล้วอยู่ในสภาพปราศจากเชื้อ จึงใช้เครื่องนี้ในการนึ่งฆ่าเชื้อของเสียทางชีวภาพเพื่อกาจัด
และป้องกันการปนเปื้อน และนอกจากจะใช้ป้องกันการปนเปื้อนแล้ว เครื่อง Autoclave ยังสามารถใช้ฆ่า
เชื้อตัวอย่างก่อนจะนามาใช้ในการทดลองได้อีกด้วย ส่วนการใช้งานเครื่อง Autoclave นั้น ควรมีการ
ทดสอบเครื่องอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่อง Autoclave
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน