ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้ชีวนิรภัย
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Biological Safety Cabinet
รุ่น : 1300 Series
ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตู้ปลอดเชื้อ หรือตู้ที่มีบริเวณปราศจากเชื้อที่จะใช้ในการท างาน เช่นการท างานทางด้านจุล
ชีววิทยา งานด้านคลีนิค หรือ การเตรียมยาปราศจากเชื้อ หรือแม้กระทั้งงานทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่ง
หลักการท างานพื้นฐาน (Basic function) จะต้องสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อสัมผัสกับผู้ปฎิบัติงานและ
ป้องกันสภาพแวดล้อมจากการปนเปื้อนของเชื้อจากภายในตู้ขณะเดียวกันก็จะป้องกันการปนเปื้อนของ
ตัวอย่างที่อยู่ภายในตู้ด้วย
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน