ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบไม่มีพัดลม
ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Incubator
รุ่น : BD 260
ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี
ต าแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบไม่มีพัดลม เหมาะส าหรับการควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง และเป็นระยะเวลา
ยาว ส าหรับควบคุมอุณหภูมิของสิ่งมีชีวิต เช่น แบคทีเรีย รา ยีสต์ และจุลชีพต่างๆ ซึ่งระบบท าความร้อน
เป็นแบบอิเลคโทรนิค ใช้เทคโนโลยี APT.lineTM สามารถท าอุณหภูมิได้ในช่วงอุณหภูมิห้อง +5 ถึง 100
องศาเซลเซียส ตัวเครื่องภายนอกท าด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมมีพอร์ตส าหรับบันทึกข้อมูลผ่าน USB
มีประตูกระจกภายใน 1 ชั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิขณะเปิดประตูตู้ ภายในตู้สามารถบรรจุได้
253 ลิตร เป็นผลิตภัณท์ของ Binder ประเทศเยอรมัน
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน