ชื่อเครื่องภาษาไทย : กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Light microscope

รุ่น : OLYMPUS CX31

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงใช้สาหรับศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่ง.      กล้องจุลทรรศน์เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สาคัญสาหรับผู้ที่จะศึกษาด้านจุลชีววิทยา เช่นการศึกษา รูปร่างและโครงสร้างของแบคทีเรีย รา ยีสต์ เป็นต้น และกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงประกอบด้วยเลนส์ 2
ชนิดคือ เลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา โดยใช้แสงผ่านวัตถุแล้วขึ้นมาที่เลนส์จนเห็นภาพที่บนวัตถุอย่าง ชัดเจน

ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน