ชื่อเครื่องภาษาไทย : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : pH meter

รุ่น : Starter 3100

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย –
หรือ ที่เรียกว่าค่า pH และ pH meter ซึ่งค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) หมายถึงการประมาณค่ากิจกรรม
ของไฮโดรเจนไอออนในสารหรือเพียงแค่ว่ากรด (ส่วนใหญ่ของไฮโดรเจนไอออน) หรือพื้นฐาน (ส่วนใหญ่
ของไฮดรอกซิลไอออน) และคุณลักษณะนี้วัดจากระดับ 0-14 โดยที่ 0 มีความเป็นกรดมากที่สุดและ 14
เป็นพื้นฐานที่สุด ค่า pH 7 นั้นเป็นกลาง
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน