ชื่อเครื่องภาษาไทย : ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า

ชื่อเครื่องภาษาอังกฤษ : Shaking Incubator

รุ่น : WIS – 30/-30 R

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าสามารถใช้ในงานด้าน เพาะเลี้ยงเซลล์ อุตสาหกรรมการหมัก งานชีวเคมี งานวิจัยเอนไซม์ เซลล์เนื้อเยื่อ และใช้ในการเขย่าหลอดทดลอง เพื่อผสมสารช่วยให้สารเป็นเนื้อ
เดียวกัน ตัวเครื่องมีระบบการเขย่าแบบ Orbital Motion สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง +5๐C ถึง 60๐C และปรับความเร็วรอบในการเขย่าได้ตั้งแต่ 30-250 rpm สามารถรองรับ flask ขนาด 250 ml ขนาด 500 และขนาด 1000 ml

ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน