ชื่อเครื่องภาษาไทย : กล้องจลุ ทรรศน์แบบสเตอริโอ

ช่ือเครื่องภาษาอังกฤษ : Stereo Microscopes

รุ่น : OLYMPUS SZ2 series

ผู้ดูแลเครื่องมือ : นางสาวชญานี ฉิมพาลี

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเครื่องมือวิทยาศาสตร์
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ หรือสเตอริโอโมโครสโครป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีส่วนประกอบ ของเลนส์ ที่ทาให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนิมยมใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาด ใหญ่แต่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ จึงจาเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอช่วยขยาย กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม เครื่องประดับ และอุตสาหกรรมอื่นๆ หลากหลาย และมีอัตราการซูมระหว่างช่วง 5:1 และ 6.7:1 (ช่วงซูม 0.8x-4X และ 0.67x-4.5x) ตามลาดับ
ขั้นตอนการใช้งาน : ตามลิ้งคู่มือการใช้งาน